HappyMedia Changelog

V 1.2.0

– 06 May, 2024

V 1.1.2

– 22 Jan, 2024

V 1.1.1

– 6 Dec, 2023

V 1.0.0

– 23 Nov, 2023